Friday, July 24, 2015

White Dress. Bright Blazer.

White Dress. Bright Blazer.